Všeobecné obchodní podmínky pro podnájem

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Společnost Zeitraum s.r.o., IČO: 04184246, se sídlem U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 243782 (dále jen „Zeitraum“) je mimo jiné provozovatelem následujících nemovitostí, které užívá jako nájemce a které dále pronajímá svým klientům:
 • Zeitraum Apartments Franz by Zeitraum na adrese Opletalova 1683/41, Praha 1, Česká republika, nebo Karl by Zeitraum na adrese Krakovská 2, Praha 1, Česká republika

(dále společně jen „Zeitraum Apartments“).

 • V Zeitraum Apartments společnost Zeitraum nabízí, pronájem apartmánů různých kategorií k přechodnému pobytu zejména v souvislosti s pracovním pobytem, nebo stáží klientů v České republice, tj. nejedná se o dlouhodobý pronájem za účelem zajišťování bytových potřeb.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro podnájem (dále jen „VOP“) upravují (i) postup při uzavírání podnájemní smlouvy mezi společností Zeitraum jako provozovatelem Zeitraum Apartments a fyzickou osobou, která má zájem o podnájem prostor v Zeitraum Apartments k přechodnému pobytu (dále jen „Klient“ a „Smlouva“) a (ii) práva a povinnosti společnosti Zeitraum a Klienta ze Smlouvy.
 • Na základě Smlouvy se společnost Zeitraum zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP přenechat Klientovi dočasně do užívání na sjednanou dobu prostory v Zeitraum Apartments k přechodnému pobytu určené společností Zeitraum dle kategorie zvolené Klientem (dále jen „Předmět podnájmu“) a Klient se zavazuje za užívání Předmětu podnájmu platit společnosti Zeitraum sjednané nájemné.
 • Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Práva a povinnosti stran Smlouvy výslovně neupravená Smlouvou a těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ustanovení Občanského zákoníku o nájmu bytu a nájmu domu se na Smlouvu nepoužijí vzhledem k tomu, že účelem Smlouvy není zajištění bytových potřeb Klienta, ale jeho přechodný pobyt.
 1. Uzavření Smlouvy
  • Společnost Zeitraum nabízí podnájem apartmánů v Zeitraum Apartments mimo jiné prostřednictvím internetových stránek společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. V případě, že nabídka zveřejněná na internetových stránkách společnosti Zeitraum umožňuje doplnění všech údajů dle čl. 2.4 těchto VOP a zároveň umožnuje výslovně přijetí této nabídky přímo na internetových stánkách prostřednictvím rezervačního formuláře, představuje návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Elektronická nabídka“).
  • V případě, že nabídka zveřejněná na internetových stránkách společnosti Zeitraum všechny údaje dle čl. 4 neobsahuje nebo neumožňuje výslovně přijetí této nabídky přímo na internetových stránkách prostřednictvím rezervačního formuláře, nejedná se o návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a Klient může na základě těchto informací učinit u společnosti Zeitraum poptávku, a to prostřednictvím formuláře umístěného na výše uvedených internetových stránkách, do kterého Klient vyplní informace, které jsou ve formuláři předepsány (a odpovídají čl. 2.4 těchto VOP), tuto poptávku podepíše a doručí (osobně nebo nascanovanou mailem na e-mailovou adresu prague.apartments@zeitraum.re) společnosti Zeitraum, kdy doručením společnosti Zeitraum se tato poptávka stává nabídkou na uzavření Smlouvy ze strany Klienta (dále jen „Nabídka Klienta“).
  • Smlouva je uzavřena:
   • v případě Elektronické nabídky přijetím Klientem v rámci elektronického rezervačního formuláře na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re, (dále též „Objednávka“) nebo
   • v případě Nabídky Klienta, doručením Nabídky Klienta podepsané (akceptované) společností Zeitraum zpět Klientovi (osobně nebo nascanované mailem na adresu, ze které byla Nabídka Klienta odeslána).

Nabídku Klienta je společnost Zeitraum oprávněna přijmout a doručit zpět Klientovi do 5-ti pracovních dní od doručení Nabídky Klienta.

 • Na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re nebo v Nabídce Klienta si Klient vybere (i) Zeitraum Apartments, (ii) typ apartmánu ve vybraném Zeitraum Apartments (jednopokojový apartmán s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem, nebo dvoupokojový apartmán s vlastní koupelnou, ložnicí a kuchyňským koutem, (iii) počet osob (1,  2, 3 nebo 4 osoby), pro které Předmět podnájmu pronajímá, (iv) požadovanou dobu podnájmu (termín zahájení a termín skončení podnájmu), která musí činit nejméně 30 dnů, a (v) měnu CZK nebo EUR, ve které chce platit společnosti Zeitraum nájemné za Předmět podnájmu. Následně Klient vyplní pro účely Objednávky své identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, číslo pasu nebo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu) a identifikační údaje spolubydlícího, pokud Klient Předmět podnájmu pronajímá pro dvě osoby (dále jen „Spolubydlící“). Před odesláním Objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil.
 • Před uzavřením Smlouvy má Klient k dispozici tyto VOP nebo odkaz na ně, aby se s nimi seznámil. Před uzavřením Smlouvy Klient zaškrtnutím příslušného políčka elektronického formuláře, nebo podpisem Nabídky Klienta, potvrdí, že bere na vědomí, že práva a povinnosti Klienta a společnosti Zeitraum se řídí Smlouvou a těmito VOP, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Bez tohoto potvrzení není možné Objednávku nebo Nabídku Klienta učinit.
 • Potvrzením Elektronické nabídky nebo odesláním Nabídky Klienta Klient zároveň potvrzuje správnost zadaných identifikačních a kontaktních údajů. Potvrzením Elektronické nabídky nebo odesláním Nabídky Klienta Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Klient sám.
 • Bezprostředně po uzavření Smlouvy je Klient povinen uhradit na účet společnosti Zeitraum depozit ve výši odpovídající jednomu měsíčnímu nájemnému za Předmět podnájmu (dále jen „Depozit“), a to platbou kartou prostřednictvím platební brány, na kterou je Klient automaticky přesměrován po odeslání Objednávky, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Zeitraum uvedený Nabídce Klienta nebo platební kartou prostřednictvím platebního terminálu v Zeitraum Apartments.
 • Pokud Klient bezprostředně po uzavření Smlouvy Depozit výše uvedeným způsobem neuhradí (a v případě bezhotovostního převodu pokud do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy nebude částka odpovídající Depozitu připsána na účet společnosti Zeitraum, nejpozději však okamžiku předání Předmětu podnájmu), Smlouva zanikne (rozvazovací podmínka).
 • O povinnosti uhradit Depozit na účet společnosti Zeitraum, jeho výši i způsobu úhrady je Klient informován před odesláním Objednávky/Nabídky Klienta, stejně jako o storno podmínkách Smlouvy. Před odesláním Objednávky Klient zaškrtnutím příslušného políčka, resp. v případě Nabídky Klienta jejím podpisem, potvrdí, že se se storno podmínkami, které jsou obsaženy i v těchto VOP, seznámil a souhlasí s nimi. Bez tohoto potvrzení není možné Objednávku/Nabídku Klienta učinit.
 • Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a uhrazení Depozitu společnost Zeitraum zašle Klientovi potvrzení o uzavření Smlouvy včetně těchto VOP na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Objednávce/Nabídce Klienta. Toto potvrzení o uzavření Smlouvy včetně VOP zašle společnost Zeitraum Klientovi v elektronické formě na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Objednávce/Nabídce Klienta, případně na jinou e-mailovou adresu Klienta, kterou Klient za tímto účelem společnosti Zeitraum sdělí, kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy na požádání Klienta.
 1. Poučení Klienta o právu na odstoupení
  • V případě, kdy je Smlouva uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je Klient oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne následujícího po uzavření Smlouvy.
  • Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení od Smlouvy písemně informovat společnost Zeitraum formou jednostranného právního jednání Klienta (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti Zeitraum U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu společnosti Zeitraum apartments@zeitraum.re. Pro odstoupení od Smlouvy může Klient použít přiložený vzorový formulář (Příloha 1 těchto VOP), není to však povinností Klienta.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  • Pokud Klient dle tohoto článku VOP od Smlouvy odstoupí, společnost Zeitraum vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnosti Zeitraum došlo oznámení Klienta o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které společnost Zeitraum od Klienta obdržela (včetně Depozitu). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit Klientem pro provedení počáteční transakce, pokud Klient v oznámení o odstoupení od Smlouvy výslovně neurčil jinak. Klientovi tím v žádném případě nevzniknou další náklady.
  • Pokud Klient dle tohoto článku VOP od Smlouvy odstoupí až po převzetí Předmětu podnájmu, zaplatí Klient společnosti Zeitraum poměrnou část nájemného za užívání Předmětu podnájmu za období ode dne převzetí Předmětu podnájmu do dne, kdy bylo společnosti Zeitraum doručeno oznámení Klienta o odstoupení od Smlouvy a Předmět podnájmu předán Klientem zpět společnosti Zeitraum.
  • Ustanovení tohoto čl. 3 se nepoužijí, pokud Klient učinil Nabídku Klienta osobně, tj. Nabídku Klienta společnosti Zeitraum podepsanou Klientem osobně doručil.
 2. Storno podmínky
  • Vedle práva od Smlouvy odstoupit dle čl. 3. těchto VOP je Klient oprávněn jednostranně Smlouvu zrušit do doby sjednaného počátku Doby podnájmu za podmínek stanovených v tomto čl. 4. VOP.
  • Více jak 30 dnů před sjednaným počátkem Doby podnájmu je Klient oprávněn Smlouvu zrušit bezplatně a společnost Zeitraum v takovém případě vrátí Klientovi složený Depozit v plné výši, a to nejpozději do 14 ti dnů ode dne doručení oznámení Klienta o zrušení Smlouvy.
  • Pokud Klient Smlouvu zruší méně jak 30 dnů před sjednaným počátkem Doby podnájmu, je povinen zaplatit společnosti Zeitraum storno poplatek ve výši sjednaného měsíčního Nájemného (dále jen „Storno poplatek“), přičemž společnost Zeitraum je v takovém případě oprávněna použít na úhradu Storno poplatku složený Depozit. Povinnost zaplatit Storno poplatek Klientovi nevzniká, byl-li Klient zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy dle čl. 3. těchto VOP.
  • Dle tohoto čl. 4. VOP je Klient oprávněn Smlouvu zrušit bez udání důvodu či z jakéhokoli důvodu. O zrušení Smlouvy musí Klient společnost Zeitraum písemně informovat dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti Zeitraum U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo e-mailem na e-mailovou adresu společnosti Zeitraum apartments@zeitraum.re, přičemž pro dodržení lhůty je rozhodující den doručení oznámení o zrušení Smlouvy společnosti Zeitraum.
  • Pokud se Klient v první den Doby podnájmu z jakéhokoli důvodu nedostaví do Zeitraum Apartments k převzetí Předmětu podnájmu, Smlouva zaniká (rozvazovací podmínka). V takovém případě vzniká Klientovi taktéž povinnost zaplatit společnosti Zeitraum Storno poplatek a společnost Zeitraum je v takovém případě oprávněna použít na úhradu Storno poplatku složený Depozit.
  • Povinnost zaplatit Storno poplatek má Klient i v případě, že důvodem zrušení Smlouvy Klientem jsou mimořádné nebo nepředvídatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli Klienta (např. pandemie, přírodní katastrofy, teroristické útoky, nařízení vlády o uzavření hranic, apod.).
 3. Předmět podnájmu
  • Uzavřením Smlouvy vzniká Klientovi nárok na podnájem Klientem vybrané kategorie Předmětu podnájmu v Klientem vybraném Zeitraum Apartments, nikoliv však nárok na podnájem konkrétního pokoje či apartmánu; ten určuje společnost Zeitraum v rámci Zeitraum Apartments a kategorie Předmětu podnájmu zvolených Klientem.
  • Předmět podnájmu je vybaven zařízením a nábytkem, jehož obecný popis je uveden na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. Konkrétní soupis vybavení Předmětu podnájmu bude obsažen v předávacím protokolu sepsaném mezi společností Zeitraum a Klientem při předání Předmětu podnájmu.
  • Klient smí užívat Předmět podnájmu výlučně k pobytu. Klient není oprávněn přenechat Předmět podnájmu nebo jeho část třetí osobě do užívání, ani umožnit třetí osobě užívání Předmětu podnájmu spolu s Klientem. Ubytovávání třetích osob v Předmětu podnájmu je zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- CZK.
  • V rámci užívání Předmětu podnájmu je Klient oprávněn nevýlučně využívat také společné prostory v Zeitraum Apartments, a to dle pokynů společnosti Zeitraum a pouze takovým způsobem, aby nerušil nebo neomezoval ostatní uživatele v užívání.
  • V případě mimořádných okolností (např. havárie vody) je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi přestěhování do jiného Předmětu podnájmu na dobu trvání takových mimořádných okolností, případně na dobu nezbytně nutnou k odstranění následků takových mimořádných okolností. Klient je povinen takové žádosti společnosti Zeitraum vyhovět a přestěhovat se do nového Předmětu podnájmu bez zbytečného odkladu po doručení oznámení společnosti Zeitraum. Pokud Klient se změnou Předmětu podnájmu nesouhlasí, je oprávněn ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení společnosti Zeitraum o změně Předmětu podnájmu Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena společnosti Zeitraum. Tato výpověď Smlouvy Klientem však nemá vliv na povinnost Klienta přestěhovat se do nového Předmětu podnájmu.
 4. Doba podnájmu
  • Doba podnájmu dle Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to na dobu stanovenou Klientem v Objednávce nebo Nabídce Klienta za předpokladu, že tato byla akceptována společností Zeitgeist (dále jen „Doba podnájmu“).
  • Doba podnájmu může být dále prodloužena výlučně dohodou mezi společností Zeitraum a Klientem.
  • Klient není oprávněn užívat Předmět podnájmu po uplynutí Doby podnájmu a v případě, že Klient neoprávněně užívá Předmět podnájmu po uplynutí Doby podnájmu, nedochází k automatickému obnovení Smlouvy.
 5. Předání Předmětu podnájmu
  • Předmět podnájmu bude společností Zeitraum Klientovi předán první den Doby podnájmu mezi 14,00 hod a 24,00 hod, nedohodnou-li se strany předem jinak.
  • O předání Předmětu podnájmu bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude zejména popis stavu Předmětu podnájmu a soupis vybavení Předmětu podnájmu.
  • Podpisem předávacího protokolu Klient potvrzuje, že Předmět podnájmu je ve stavu způsobilém k účelu užívání dle Smlouvy.
  • Pokud byla Smlouva uzavřena méně než 14 dnů před sjednaným počátkem Doby podnájmu a ještě tak neuplynula lhůta pro odstoupení Klienta od Smlouvy dle čl. 3. těchto VOP, podpisem předávacího protokolu Klient výslovně souhlasí s tím, aby společnost Zeitraum s plněním dle Smlouvy začala již v této lhůtě pro odstoupení.
 6. Nájemné
  • Za užívání Předmětu podnájmu je Klient povinen platit společnosti Zeitraum měsíční nájemné ve výši uvedené v Objednávce nebo akceptované Nabídce Klienta (dále jen „Nájemné“).
  • Nájemné je sjednáno v CZK nebo EUR, dle volby Klienta v Objednávce nebo akceptované Nabídce Klienta, a jedná se o Nájemné za jeden kalendářní měsíc trvání Doby podnájmu. Pokud podnájem začne nebo skončí v průběhu kalendářního měsíce, je Klient povinen zaplatit společnosti Zeitraum za daný kalendářní měsíc poměrnou část Nájemného.
  • V Nájemném jsou zahrnuty poplatky za elektrickou energii, dodávky vody, vytápění a internetové připojení (dále jen „Služby“).
  • Nájemné je uvedeno včetně veškerých daní a poplatků s výjimkou pobytů kratších než 61 po sobě jdoucích kalendářních dnů. V tomto případě se k ceně připočítává 50,- Kč na osobu za každý den pobytu kromě dne nástupu na pobyt. Tento poplatek je splatný při příjezdu kreditní kartou. V případě, že byla rezervace provedena na delší dobu a následně zkrácena na méně než 61 dní, je tento poplatek uhrazen při odjezdu (v případě nezaplacení může být tento poplatek účtován z držené zálohy).
  • O výši Nájemného dle typu Předmětu podnájmu vybraného Klientem byl Klient informován před učiněním Objednávky či Nabídky Klienta na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re u vybraného typu Předmětu podnájmu.
  • V případě, že dojde ke změně ceny Služeb ze strany jejich dodavatelů, je společnost Zeitraum oprávněna na základě jednostranného oznámení doručovaného Klientovi změnit výši Nájemného způsobem reflektujícím změnu cen příslušných Služeb.
  • Změna výše Nájemného je účinná od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Klientovi doručeno oznámení dle článku 8.6 výše.
  • Společnost Zeitraum je oprávněna výši Nájemného tímto způsobem změnit maximálně jedenkrát za každé dva měsíce trvání Doby podnájmu.
  • V případě, že dojde k podstatnému zvýšení Nájemného, vzniká Klientovi právo od Smlouvy odstoupit.
  • Vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku je společnost Zeitraum dále oprávněna zvýšit Nájemné o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Základem pro zvýšení Nájemného bude vždy Nájemné platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Zvýšení Nájemného bude provedeno po uveřejnění míry inflace Českým statistickým úřadem, a to jednostranným oznámením společnosti Zeitraum zaslaným Klientovi, přičemž toto zvýšení bude platné vždy od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Klientovi doručeno oznámení společnosti Zeitraum dle tohoto článku VOP.
 7. Platební podmínky
  • Nájemné za první kalendářní měsíc Doby podnájmu, případně za jeho poměrnou část, pokud Doba podnájmu nezačíná k 1. dni kalendářního měsíce, je Klient povinen zaplatit společnosti Zeitraum nejpozději k okamžiku převzetí Předmětu podnájmu, a to
   • platbou kartou při převzetí Předmětu podnájmu, nebo
   • předem bankovním převodem na následující bankovní účet společnosti Zeitraum:

Měna:                             CZK / EUR (dle volby Klienta v Objednávce)

Číslo účtu:                   272957324/0300

Banka:                           Československá obchodní banka, a.s.

IBAN:                             CZ64 0300 0000 0002 7295 7324

SWIFT:                         CEKOCZPP

Pokud počátek Doby podnájmu připadá na den po 25. dni kalendářního měsíce, je Klient povinen spolu s poměrnou částí Nájemného za první kalendářní měsíc Doby podnájmu zaplatit společnosti Zeitraum způsobem uvedeným v tomto článku i Nájemné za druhý kalendářní měsíc Doby podnájmu.

 • Neuhradí-li Klient Nájemné za první, případně druhý kalendářní měsíc Doby podnájmu dle čl. 1. těchto VOP, je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Společnost Zeitraum je dále oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající jednomu Nájemnému.
 • Klient je povinen platit Nájemné vždy měsíčně předem, a to nejpozději k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce.
 • Klient je povinen platit Nájemné ve sjednané měně, tj. v CZK nebo EUR dle volby Klienta v Objednávce / akceptované Nabídce Klienta, bezhotovostní platbou, a to:
  • bankovním převodem na následující bankovní účet společnosti Zeitraum:

Měna:               CZK / EUR (dle volby Klienta v Objednávce)

Číslo účtu:     272957324/0300

Banka:             Československá obchodní banka, a.s.

IBAN:               CZ64 0300 0000 0002 7295 7324

SWIFT:           CEKOCZPP nebo platbou kartou.

 • V případě bankovního převodu se za okamžik úhrady jakékoliv platby považuje připsání příslušné částky na příslušný bankovní účet společnosti Zeitraum.
 • V případě prodlení Klienta s uhrazením Nájemného je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 1. Depozit
  • Vznikne-li společnosti Zeitraum za dobu trvání podnájemního vztahu vůči Klientovi jakýkoli dluh související s podnájmem (např. dluh na Nájemném, úroky z prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody způsobené porušením povinností Klientem), je společnost Zeitraum oprávněna použít Depozit k úhradě takového dluhu.
  • Klient je povinen po celou Dobu podnájmu udržovat Depozit ve výši uvedené v čl. 7. těchto VOP. Použije-li společnost Zeitraum Depozit (nebo jeho část) k úhradě Klientova dluhu souvisejícího s podnájmem, je Klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení Klientovi o použití Depozitu, doplnit nebo obnovit Depozit do původní výše uvedené v čl. 2.7. těchto VOP.
  • Po skončení podnájmu nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy Klient (i) Předmět podnájmu vyklidil a řádně vyklizený a bez vad jej předal společnosti Zeitraum a zároveň (ii) uhradil společnosti Zeitraum veškeré své dluhy a žádné takovéto dluhy již nemohou vzniknout, podle toho, co nastane později, vrátí společnost Zeitraum Depozit (nebo jeho část, kterou nepoužila k úhradě dluhu Klienta) Klientovi.
  • Depozit není úročen. Klient tak nemá nárok na žádný úrok ani na jakékoliv jiné zhodnocení Depozitu.
 2. Další práva a povinnosti
  • Klient je povinen chovat se k Předmětu podnájmu včetně jeho vybavení a užívat Předmět podnájmu tak, aby nedošlo ke vzniku škody na Předmětu podnájmu nebo ke zhoršení jeho stavu nad rámec běžného opotřebení, a udržovat ho v čistotě a funkčním stavu.
  • Klient je povinen chovat se v Předmětu podnájmu a ve společných prostorách takovým způsobem, aby nerušil nebo neomezoval ostatní uživatele.
  • Klient odpovídá za veškeré škody, které vzniknou na Předmětu podnájmu včetně jeho vybavení, a dále za škody, které Klient způsobí na společných částech nebo vybavení Zeitraum Apartments.
  • V Zeitraum Apartments včetně Předmětu podnájmu platí přísný zákaz kouření. Klient se zavazuje tento zákaz kouření dodržovat. V případě porušení tohoto zákazu kouření je společnost Zeitraum Apartments oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- CZK za každý případ porušení. V případě spuštění požárních čidel z důvodu cigaretového kouře a tím způsobení planého požárního poplachu je Klient povinen uhradit v plné výši výjezd vozidel HZS. V případě opakovaného porušení tohoto zákazu kouření je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti Zeitraum potřebu jakýchkoliv oprav Předmětu podnájmu včetně jeho vybavení a umožnit společnosti Zeitraum provedení těchto oprav. Společnost Zeitraum provede ohlášené opravy v přiměřené době (vzhledem k charakteru oprav) poté, co Klient potřebu takových oprav společnosti Zeitraum oznámil a umožnil jejich provedení.
  • Klient není oprávněn provádět jakékoli změny nebo úpravy Předmětu podnájmu včetně montáže nebo instalace jakýchkoli předmětů na zdi Předmětu podnájmu.
  • Společnost Zeitraum je povinna přenechat Předmět podnájmu Klientovi do užívání tak, aby jej mohl užívat ke sjednanému účelu, a udržovat Předmět podnájmu v tomto stavu. Společnost Zeitraum je povinna zajistit Klientovi nerušené užívání Předmětu podnájmu po sjednanou Dobu podnájmu. Pokud společnost Zeitraum tyto své povinnosti poruší, je Klient oprávněn požadovat po společnosti Zeitraum za podmínek stanovených Občanským zákoníkem přiměřenou slevu z Nájemného.
  • Společnost Zeitraum vyhlašuje pro užívání Zeitraum Apartments domovní řád, který je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit. Domovní řád v aktuálním znění je vždy zveřejněn (vyvěšen) ve společných částech Zeitraum Apartments a na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. Klient bere na vědomí, že tento domovní řád vztahující se k ubytovacímu zařízení se použije přiměřeně i pro podnájem dle Smlouvy, přičemž vztah založený Smlouvou nepředstavuje ubytování. Tímto domovním řádem je Klient povinen se řídit.
  • Společné prostory Zeitraum Apartments jsou z důvodu potřeby ochrany majetku opatřeny kamerovým systémem. Umístění kamerového systému v Zeitraum Apartments je Klient povinen strpět.
  • Společnost Zeitraum (či jí pověřená osoba) je oprávněna po předchozím e-mailovém nebo telefonickém oznámení vstoupit do Předmětu podnájmu, aby zkontrolovala stav Předmětu podnájmu nebo dodržování povinností dle Smlouvy Klientem. Tuto prohlídku je Klient povinen strpět.
  • V případě vzniku škody nebo hrozícího nebezpečí vzniku škody je společnost Zeitraum (či jí pověřená osoba) oprávněna vstoupit do Předmětu podnájmu, aniž by o tom předem Klienta uvědomila. Společnost Zeitraum následně informuje Klienta, za jakým účelem do Předmětu podnájmu vstoupila a co za opatření bylo přijato.
  • Vyjma Služeb neposkytuje společnost Zeitraum Klientovi v případě podnájmu žádné další služby v souvislosti s podnájmem Předmětu podnájmu. Společnost Zeitraum zejména nezajišťuje úklid Předmětu podnájmu ani výměnu ložního prádla. V Zeitraum Apartments je za poplatek k dispozici pračka a sušička, za poplatek lze objednat také úklid Předmětu podnájmu.
  • Klient bere na vědomí, že společnost Zeitraum je povinna v případě pobytu cizinců plnit povinnosti stanovené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, včetně oznamovací povinnosti. Ke splnění těchto povinností je Klient povinen poskytnout společnosti Zeitraum potřebnou součinnosti spočívající mimo jiné ve vyplnění přihlašovacího tiskopisu. V případě, že Klient nemá oprávnění k pobytu na území České republiky, nebo toto pozbyde platnosti, je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Klient bere na vědomí, že osobní údaje získané při plnění Smlouvy budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a dále v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Zeitraum zveřejněných na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraum.re. Klient se zavazuje poskytnout společnosti Zeitraum součinnost nezbytnou pro řádný výkon jejích povinností vyplývajících z GDPR.
  • Klient prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a opatřeními zavedenými společností Zeitraum v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (Covid Terms and Conditions), které jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re, a zavazuje se tyto podmínky a opatření dodržovat.
 3. Skončení smlouvy
  • Podnájem skončí uplynutím Doby podnájmu. Před uplynutím Doby podnájmu může být podnájem ukončen písemnou dohodou mezi společností Zeitraum a Klientem nebo výpovědí některé ze stran.
  • Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané Doby podnájmu z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena společnosti Zeitraum. V případě takové výpovědi podnájem zaniká poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena společnosti Zeitraum. Zároveň je však Klient povinen zaplatit společnosti Zeitraum kompenzaci za předčasné skončení Doby podnájmu ve výši jednoho Nájemného. Na úhradu této kompenzace je společnost Zeitraum oprávněna použít Depozit.
  • Společnost Zeitraum je oprávněna Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané Doby podnájmu, porušuje-li Klient i přes výzvu své povinnosti ze Smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Klientovi. V případě takové výpovědi podnájem zaniká pátý den ode dne doručení výpovědi Klientovi.
  • Společnost Zeitraum je dále oprávněna Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané Doby podnájmu v případech uvedených v těchto VOP.
  • Při skončení podnájmu je Klient povinen odevzdat Předmět podnájmu zpět společnosti Zeitraum čistý, vyklizený a v takovém stavu, v jakém se nacházel k okamžiku předání Klientovi, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. Klient je povinen vrátit společnosti Zeitraum všechny klíče, přístupové karty i veškeré další věci, které v souvislosti s uzavřením Smlouvy od společnosti Zeitraum převzal.
  • Klient odevzdá Předmět podnájmu společnosti Zeitraum v den, kdy podnájem končí, a to nejpozději do 11,00 hod, nedohodnou-li se společnost Zeitraum a Klient jinak.
  • V případě prodlení Klienta s vyklizením a předáním Předmětu podnájmu řádně a včas je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- CZK za každý započatý den prodlení.
 4. Řešení sporů
  • Veškeré spory mezi společností Zeitraum a Klientem ze Smlouvy budou řešeny primárně jednáním stran.
  • V případě, že dojde mezi Klientem a společností Zeitraum ke vzniku sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu ze Smlouvy k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

WEB: adr.coi.cz

 

Potřebné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou zveřejněny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 • Klient může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
 • Pokud nedojde k mimosoudnímu vyřešení sporu mezi společností Zeitraum a Klientem, bude takový spor rozhodován soudy České republiky.
 1. Společná a závěrečná ustanovení
  • Žádná ze stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části.
  • Strany Smlouvy přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související.
  • Veškerá oznámení, žádosti či jiné formy sdělení učiněné jednou ze stran na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „Oznámení“) musí být provedeny v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručeny příslušné smluvní straně (adresátovi) osobně, kurýrem, poštou nebo e-mailem. Za písemnou formu je považována i forma e-mailových zpráv. Pokud není stanoveno jinak, pak kontaktními údaji stran pro zasílání Oznámení jsou:

Zeitraum:

adresa: (i) U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

nebo

(ii) adresa Zeitraum Apartments, ve kterém je Předmět podnájmu

e-mail: prague.apartments@zeitraum.re

 

Klient:

adresa:  (i) adresa trvalého bydliště Klienta

nebo

(ii) adresa Zeitraum Apartments, ve kterém je Předmět podnájmu, pokud Klient Předmět nájmu k okamžiku odeslání Oznámení Předmět podnájmu užívá

e-mail: E-mail Klienta uvedený Klientem v Objednávce / Nabídce Klienta

 • Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • Společnost Zeitraum není vázána žádným kodexem chování.

 

 

Nabídka klienta

Zobrazit nabídku

 

Příloha 1

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Klient vyplní tento formulář a pošle jej společnosti Zeitraum poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu pouze v případě, že chce odstoupit od Smlouvy.

 

Adresát:

Zeitraum s.r.o.

 

poštou na adresu:

U Půjčovny 952/2

110 00 Praha 1 -Nové Město

 

nebo

 

e-mailem na adresu:

prague.apartments@zeitraum.re

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Oznamuji Vám tímto, že odstupuji od podnájemní smlouvy č. (doplňte číslo podnájemní smlouvy dle potvrzení o uzavření Smlouvy) uzavřené dne (doplňte datum uzavření Smlouvy, tj. datum učinění Objednávky nebo doručení akceptace Nabídky Klienta), jejímž předmětem je podnájem následujících prostor:

 

Zeitraum Apartments: (doplňte Zeitraum Apartments dle potvrzení o uzavření Smlouvy)

Kategorie pokoje: (doplňte kategorii předmětu podnájmu dle potvrzení o uzavření Smlouvy)

Sjednaná doba podnájmu od – do: (doplňte dle potvrzení o uzavření Smlouvy)

 

 

 

Jméno a příjmení Klienta:

 

Adresa Klienta:

 

Datum:

 

Podpis Klienta:

Zjistit dostupnost