Všeobecné obchodní podmínky pro ubytování

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Společnost Zeitraum s.r.o., IČO: 04184246, se sídlem U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 243782 (dále jen „Zeitraum“) je provozovatelem následujících nemovitostí, ve kterých mimo jiné poskytuje svým klientům ubytovací služby:
 • Zeitraum Apartments Franz by Zeitraum na adrese Opletalova 1683/41, Praha 1, Česká republika, nebo Karl by Zeitraum na adrese Krakovská 2, Praha 1, Česká republika

(dále společně jen „Zeitraum Apartments“).

 • V Zeitraum Apartments společnost Zeitraum nabízí ubytování v apartmánech různých kategorií a služby s tím spojené.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro ubytování (dále jen „VOP“) upravují (i) postup při uzavírání smlouvy o ubytování mezi společností Zeitraum jako provozovatelem Zeitraum Apartments a fyzickou osobou, která má zájem o ubytování v Zeitraum Apartments, prostřednictvím internetových stránek (dále jen „Klient“ a „Smlouva“) a (ii) práva a povinnosti společnosti Zeitraum a Klienta ze Smlouvy.
 • Na základě Smlouvy se společnost Zeitraum zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP poskytnout Klientovi ubytování v Zeitraum Apartments na sjednanou dobu v ubytovacích prostorách určených společností Zeitraum dle kategorie ubytovacích prostor zvolené Klientem (dále jen „Ubytovací prostory“) a Klient se zavazuje za ubytování v Ubytovacích prostorech a za služby s tím spojené zaplatit společnosti Zeitraum sjednanou cenu.
 • Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Práva a povinnosti stran Smlouvy výslovně neupravená Smlouvou a těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ust. § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 1. Uzavření Smlouvy
  • Společnost Zeitraum nabízí ubytování v Zeitraum Apartments prostřednictvím internetových stránek společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. Nabídka zveřejněná na internetových stránkách společnosti Zeitraum představuje návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Nabídka“).
  • Smlouva je uzavřena na základě objednávky Klienta učiněné prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re (dále jen „Objednávka“).
  • Na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re si Klient vybere (i) Zeitraum Apartments, (ii) typ pokoje ve vybraném Zeitraum Apartments, (iii) počet osob, (iv) požadovanou dobu ubytování (termín příjezdu a termín odjezdu) (dále jen „Doba ubytování“), a (v) měnu CZK nebo EUR, ve které chce Klient společnosti Zeitraum cenu za ubytování zaplatit. Následně Klient vyplní pro účely Objednávky své identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, číslo pasu nebo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Před odesláním Objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil.
  • Před odesláním Objednávky má Klient k dispozici odkaz na tyto VOP, aby se s nimi seznámil. Tyto VOP jsou dále Klientovi kdykoliv dostupné na internetových stránkách zeitraumapartments.re. Před odesláním Objednávky Klient zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí, že bere na vědomí, že práva a povinnosti Klienta a společnosti Zeitraum se řídí Smlouvou a těmito VOP, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Bez tohoto potvrzení není možné Objednávku učinit.
  • Objednávku Klient odešle potvrzením Objednávky, čímž Klient zároveň potvrzuje správnost zadaných identifikačních a kontaktních údajů. Potvrzením Objednávky Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Klient sám.
  • Objednávka je přijetím Nabídky. Odesláním Objednávky prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře je tak Smlouva uzavřena.
  • O výši ceny za ubytování včetně služeb s ubytováním spojených (dále jen „Cena za ubytování“) i o způsobu úhrady je Klient informován před odesláním Objednávky, stejně jako o storno podmínkách Smlouvy a případném depozitu. Před odesláním Objednávky Klient zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí, že se se storno podmínkami, seznámil a souhlasí s nimi. Bez tohoto potvrzení není možné Objednávku učinit.
  • Bez zbytečného odkladu po odeslání Objednávky společnost Zeitraum zašle Klientovi potvrzení o uzavření Smlouvy na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Objednávce. Toto potvrzení o uzavření Smlouvy zašle společnost Zeitraum Klientovi v elektronické formě na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Objednávce, případně na jinou e-mailovou adresu Klienta, kterou Klient za tímto účelem společnosti Zeitraum sdělí, kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy na požádání Klienta.
 2. Cena za ubytování a platební podmínky
  • Za ubytování v Ubytovacích prostorách je Klient povinen zaplatit společnosti Zeitraum Cenu za ubytování ve výši uvedené v Nabídce společnosti Zeitraum a potvrzené Klientem v Objednávce. Cenu za ubytování platí Klient buď jednorázově v případě, že Doba ubytování činí 30 a méně dnů, nebo měsíčně dopředu, vždy nejpozději k 25. předchozího měsíce, v případě, že Doba ubytování činí více než 30 dnů.
  • Cena za ubytování je včetně veškerých daní a poplatků.
  • Cena za ubytování zahrnuje i náklady na dodávky médií a služeb do Ubytovacích prostor (zejména dodávky elektrické energie, vody, vytápění). V případě, že dojde ke změně ceny médií dodávaných do Ubytovacích prostor, je společnost Zeitraum oprávněna na základě jednostranného oznámení doručovaného Klientovi změnit Cenu za ubytování způsobem reflektujícím změnu cen příslušných médií a služeb.
  • Společnost Zeitraum je oprávněna tímto způsobem Cenu za ubytování změnit pouze v případě, že Doba ubytování činí více než 30 dnů, přičemž je zároveň oprávněna Cenu za ubytování tímto způsobem změnit maximálně jedenkrát za každé dva měsíce trvání Doby ubytování.
  • Změna Ceny za ubytování je účinná od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Klientovi doručeno oznámení dle článku 3.3 výše.
  • V případě, že dojde k podstatnému zvýšení Ceny za ubytování, vzniká Klientovi právo od Smlouvy odstoupit.
  • V případě, že Doba ubytování činí více než 30 dnů, je společnost Zeitraum dále oprávněna vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku zvýšit Cenu za ubytování o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Základem pro zvýšení Ceny za ubytování bude vždy Cena za ubytování platná k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Zvýšení Ceny za ubytování bude provedeno po uveřejnění míry inflace Českým statistickým úřadem, a to jednostranným oznámením společnosti Zeitraum zaslaným Klientovi, přičemž toto zvýšení bude platné vždy od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Klientovi doručeno oznámení společnosti Zeitraum dle tohoto článku VOP.
  • Cenu za ubytování zaplatí Klient společnosti Zeitraum způsobem zvoleným Klientem v Objednávce. Platbu Ceny za ubytování lze provést výlučně platbou kartou, a to buď předem při rezervaci nebo následně při příjezdu v Zeitraum Apartments. Platby v hotovosti nejsou přijímány. Neuhradí-li Klient Cenu za ubytování řádně a včas, je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. V takovém případě vzniká Klientovi taktéž povinnost zaplatit společnosti Zeitraum storno poplatek.
 3. Depozit
  • V případě, že Doba ubytování činí 30 a více dnů, je Klient povinen zaplatit společnosti Zeitraum depozit ve výši uvedené v Nabídce (dále jen „Depozit“).
  • Klient je povinen uhradit Depozit bezprostředně po odeslání Objednávky, a to výlučně platební kartou prostřednictvím platební brány.
  • Bezprostředně po odeslání Objednávky je Klient povinen uhradit na účet společnosti Zeitraum, a to platbou kartou prostřednictvím platební brány, na kterou je Klient automaticky přesměrován po odeslání Objednávky. Depozit nelze uhradit jiným způsobem. Pokud Klient bezprostředně po odeslání Objednávky Depozit takto neuhradí, Smlouva zanikne.
  • Depozit může být společností Zeitraum použit k úhradě jakýchkoliv pohledávek společnosti Zeitraum za Klientem v souvislosti se Smlouvou, včetně případných pohledávek vzniklých z důvodu porušení Smlouvy či těchto VOP Klientem nebo za účelem náhrady škody způsobené Klientem.
  • Depozit nebo jeho část, kterou společnost Zeitraum nepoužila k úhradě pohledávek za Klientem v souladu se Smlouvou či VOP, bude Klientovi vrácen do 1 měsíce ode dne, kdy Klient vyklidil Ubytovací prostory, předal tyto bez vad a poničení společnosti Zeitraum, a zároveň uhradil společnosti Zeitraum veškeré své dluhy a žádné takovéto dluhy již nemohou vzniknout, podle toho, co nastane později.

 

 1. Storno podmínky
  • Klient je oprávněn jednostranně Smlouvu zrušit za podmínek stanovených v Nabídce. Výše případného storno poplatku je uvedena v Nabídce.

 

 

 1. Ubytovací prostory
  • Uzavřením Smlouvy vzniká Klientovi nárok na ubytování ve vybrané kategorie Ubytovacích prostor v Klientem vybraném Zeitraum Apartments, nikoliv však nárok na ubytování v konkrétním pokoji či apartmánu; ten určuje společnost Zeitraum v rámci Zeitraum Apartments a kategorie Ubytovacích prostor zvolených Klientem.
  • Ubytovací prostory jsou vybaveny zařízením, jehož obecný popis je uveden na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. Ubytovací prostory budou společností Zeitraum Klientovi předány první dne Doby ubytování od 14,00 hod, nedohodnou-li se strany předem jinak.
  • Klient smí užívat Ubytovací prostory výlučně k ubytování. Klient není oprávněn přenechat Ubytovací prostory nebo jejich část do užívání třetí osobě, ani umožnit třetí osobě užívání Ubytovacích prostor spolu s Klientem. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • V případě mimořádných okolností (např. havárie vody) je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi přestěhování do jiných Ubytovacích prostor na dobu trvání takových mimořádných okolností, případně na dobu nezbytně nutnou k odstranění následků takových mimořádných okolností. Klient je povinen takové žádosti společnosti Zeitraum vyhovět a přestěhovat se do nových Ubytovacích prostor bez zbytečného odkladu po doručení oznámení společnosti Zeitraum. Pokud Klient se změnou Ubytovacích prostor nesouhlasí, je oprávněn ve lhůtě 2 dnů ode dne doručení oznámení společnosti Zeitraum Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
 2. Další práva a povinnosti
  • Klient je povinen užívat Ubytovací prostory tak, aby nedošlo ke vzniku škody nebo ke zhoršení jejich stavu nad rámec běžného opotřebení, a udržovat je v čistotě a funkčním stavu.
  • Klient je povinen chovat se v Ubytovacích prostorech a ve společných prostorech Zeitraum Apartments takovým způsobem, aby nerušil nebo neomezoval ostatní uživatele.
  • Klient odpovídá za veškeré škody, které vzniknou na Ubytovacích prostorech včetně jejich vybavení, a dále za škody, které Klient způsobí na společných částech nebo vybavení Zeitraum Apartments.
  • V Zeitraum Apartments včetně Ubytovacích prostor platí přísný zákaz kouření. Klient se zavazuje tento zákaz kouření dodržovat. V případě porušení tohoto zákazu kouření je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- CZK za každý případ porušení. V případě spuštění požárních čidel z důvodu cigaretového kouře a tím způsobení planého požárního poplachu je Klient povinen uhradit v plné výši výjezd vozidel HZS. V případě porušení tohoto zákazu kouření je společnost Zeitraum také oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti Zeitraum potřebu jakýchkoliv oprav Ubytovacích prostor včetně jejich vybavení a umožnit společnosti Zeitraum provedení těchto oprav.
  • Klient není oprávněn provádět jakékoli změny nebo úpravy Ubytovacích prostor včetně montáže nebo instalace jakýchkoli předmětů na zdi Ubytovacích prostor.
  • Společnost Zeitraum vyhlašuje pro užívání Zeitraum Apartments domovní řád, který je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit. Domovní řád v aktuálním znění je vždy zveřejněn (vyvěšen) ve společných částech Zeitraum Apartments a na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re. Tímto domovním řádem je Klient povinen se řídit.
  • Společné prostory Zeitraum Apartments jsou z důvodu potřeby ochrany majetku opatřeny kamerovým systémem. Umístění kamerového systému v Zeitraum Apartments je Klient povinen strpět.
  • V souvislosti s ubytováním poskytuje společnost Zeitraum Klientovi běžné služby spojené s ubytováním jako je úklid Ubytovacích prostor, poskytnutí ložního prádla a ručníků atd.
  • Klient bere na vědomí, že společnost Zeitraum je povinna v případě pobytu cizinců plnit povinnosti stanovené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, včetně oznamovací povinnosti. Ke splnění těchto povinností je Klient povinen poskytnout společnosti Zeitraum potřebnou součinnosti spočívající mimo jiné ve vyplnění přihlašovacího tiskopisu. V případě, že Klient nemá oprávnění k pobytu na území České republiky, nebo toto pozbyde platnosti, je společnost Zeitraum oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Klient bere na vědomí, že osobní údaje získané při plnění Smlouvy budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Zeitraum zveřejněných na internetových stránkách společnosti Zeitraum zeitraumapartments.re.
 3. Skončení smlouvy
  • Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané Doby ubytování v případech uvedených v těchto VOP.
  • Společnost Zeitraum je oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby před uplynutím sjednané Doby ubytování, nezaplatí-li Klient řádně a včas cenu za Ubytování nebo porušuje-li Klient i přes výzvu jiné své povinnosti ze Smlouvy. Společnost Zeitraum je dále oprávněna Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané Doby ubytování v případech uvedených v těchto VOP.
  • Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Klienta či z důvodů na straně Klienta po začátku Doby ubytování, je Klient povinen doplatit společnosti Zeitraum jakoukoliv dosud nezaplacenu část Ceny za ubytování za celou Dobu ubytování. Společnost Zeitraum je oprávněna započíst proti takové pohledávce Depozit či jeho část.
  • skončení ubytování je Klient povinen vrátit společnosti Zeitraum všechny klíče nebo přístupové karty k Ubytovacím prostorám.
  • Klient odevzdá Ubytovací prostory společnosti Zeitraum v poslední den Doby ubytování nejpozději do 11,00 hod.
  • V případě prodlení Klienta s vyklizením a předáním Ubytovacích prostor řádně a včas je společnost Zeitraum oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši denní sazby za daný typ ubytování.
 4. Řešení sporů
  • Veškeré spory mezi společností Zeitraum a Klientem ze Smlouvy budou řešeny primárně jednáním stran.
  • V případě, že dojde mezi Klientem a společností Zeitraum ke vzniku sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu ze Smlouvy k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

WEB: adr.coi.cz

 

Potřebné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou zveřejněny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 • Klient může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
 • Pokud nedojde k mimosoudnímu vyřešení sporu mezi společností Zeitraum a Klientem, bude takový spor rozhodován soudy České republiky.
 1. Společná a závěrečná ustanovení
  • Veškerá oznámení, žádosti či jiné formy sdělení učiněné jednou ze stran na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „Oznámení“) musí být provedeny v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručeny příslušné smluvní straně (adresátovi) osobně, kurýrem, poštou nebo e-mailem. Za písemnou formu je považována i forma e-mailových zpráv. Pokud není stanoveno jinak, pak kontaktními údaji stran pro zasílání Oznámení jsou:

Zeitraum:

adresa: (i) U Půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

nebo

(ii) adresa Zeitraum Apartments, ve kterém je ubytování sjednáno

e-mail: prague.apartments@zeitraum.re

 

Klient:

adresa:  (i) adresa trvalého bydliště Klienta

nebo

(ii) adresa Zeitraum Apartments, ve kterém je ubytování sjednáno, pokud Klient k okamžiku odeslání Oznámení Ubytovací prostory užívá,

e-mail: E-mail Klienta uvedený Klientem v Objednávce

 • Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • Společnost Zeitraum není vázána žádným kodexem chování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistit dostupnost