+420 603 951 250

1.

Každá osoba nacházející se v ubytovacím zařízení je povinna seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.

 

Every person in the accommodation facility is obliged to get acquainted with these rules and to observe them.

 

2.
V prostorách ubytovacího zařízení se mohou vyskytovat pouze osoby užívající ubytovací zařízení na základě platné smlouvy nebo návštěvy těchto osob nahlášené na recepci.

 

Only persons using the accommodation facility under a valid contract or a visit of these persons reported at reception may be present on the premises of the accommodation facility.

 

3.
Případná ztráta vstupní karty musí být neprodleně oznámena recepci ubytovacího zařízení. Zablokování původní a vystavení nové karty je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

 

Any loss of the entrance card must be reported at the reception immediately. Blocking the original and issuing a new card is charged at CZK 300.

 

4.
Pobyt malých domácích zvířat v ubytovacím zařízení je povolen. Zvířata musí být nahlášena předem a jejich pobyt je zpoplatněn. Zvířata musí být zvladatelná a nesmí být agresivní zejména vůči ostatním lidem. Zvířata musí mít platné očkování v době pobytu. Zvířata nesmí být v době nástupu pobytu napadena infekčním onemocněním ani parazity vnitřními či vnějšími-klíšťata, blechy… Vlastník zvířete plně odpovídá za zachování čistoty uvnitř i okolo objektu. V případě škody či znečištění způsobené zvířetem je vlastník povinen uhradit náklady za úklid a škody dle ceníku (k dispozici na recepci).

 

The stay of small pets in the accommodation facility is allowed. Pets must be notified in advance and there is a charge for their stay. Animals must be manageable and not aggressive, especially towards other people. Animals must have a valid vaccination at the time of stay. Animals must not be infected with infectious diseases or internal/external parasites like ticks, fleas… The owner of the animal is fully responsible for maintaining cleanliness inside and around the building. In case of damage or pollution caused by the animal, the owner is obliged to pay the costs of cleaning and damage according to the price list (available at the reception).

 

5.
V celém ubytovacím zařízení je pod pokutou 5 000,- Kč kouření přísně zakázáno. V případě spuštění požárních čidel z důvodu cigaretového kouře a tím způsobení planého požárního poplachu, je osoba, která zákaz porušila, povinna uhradit výjezd vozidel HZS v plné výši.

 

Smoking is strictly prohibited in the entire accommodation facility under a fine of CZK 5,000. If fire sensors are triggered due to cigarette smoke and thus causing a false fire alarm, the person who violated the ban is obliged to pay for the departure of HZS vehicles in full.

 

6.
Domovní odpad musí být ukládán výhradně do nádob k tomuto účelu určených. To se týká i třídění odpadu: papír, plasty, sklo a směsný odpad.

 

Household waste must be stored exclusively in containers designated for that purpose. This also applies to the sorting of waste: paper, plastics, glass waste and mixed waste.

 

7.
Osoby nacházející se v ubytovacím zařízení jsou povinny dodržovat pořádek a čistotu v ubytovacím zařízení i jeho okolí a zachovávat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 

People located in the accommodation facility are obliged to maintain their accommodation and its surroundings clean and tidy and to observe the quiet hours between 10 PM and 6 AM.

 

8.
V ubytovacím zařízení je zakázáno provádět jakékoliv stavební úpravy či jiné změny.

 

It is forbidden to make any building modifications or other changes in the accommodation facility.

 

9.
Jakákoliv potřeba oprav musí být provozovateli ubytovacího zařízení oznámena bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin). Uvedené opravy budou provedeny bez zbytečného odkladu, je-li to možné vzhledem k jejich charakteru.

 

Any need for repairs must be notified to the accommodation facility operator without undue delay (within 48 hours at the latest). These repairs will be carried out without undue delay, if possible due to their nature.

 

10.
Za škody na majetku nacházejícím se v prostorách ubytovacího zařízení, případně za odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovacího zařízení, nenese provozovatel ubytovacího zařízení žádnou odpovědnost.

 

The accommodation facility operator shall not be liable for damages to property located in the accommodation facility premises or for theft of items left in accommodation facility’s freely accessible parts.

 

11.
Dle obecně závazných právních předpisů za škody způsobené na ubytovacím zařízení jakož i jeho vybavení nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídají osoby užívající ubytovací zařízení na základě platné smlouvy. V případě ztráty nebo zničení majetku v užívání je ubytovaná osoba povinna uhradit pokutu ve výši stanovené ceníkem škod, který je k dispozici na recepci.

 

According to generally binding legal regulations, persons using the accommodation facility under a valid contract are liable for damages caused to the accommodation facility as well as its equipment due to non-compliance with the above instructions, negligence or intent. In case of loss or damage of equipment in use, the accommodated person is obliged to pay a fine in the amount specified in the price list of damages, which is available at the reception.

 

12.
Každá osoba nacházející v ubytovací zařízení je povinna řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a řídit se příkazy k zajištění požární ochrany.

 

Every person located in the accommodation facility is obliged to follow the fire regulations, get acquainted with the alarm directives, or any other published documentation and follow the orders to ensure fire protection.

 

13.
Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se užívání ubytovacího zařízení předávejte jeho provozovateli.

 

Any requests, comments, or complaints regarding the use of the accommodation facility shall be forwarded to its operator.

 

14.
Osoby užívající ubytovací zařízení pro dlouhodobý pobyt (30 a více dnů) jsou povinny v den odjezdu oznámit předem čas odjezdu tak, aby mohla v předstihu proběhnout kontrola pokoje a převzetí propůjčeného vybavení. Vstupní karta musí být odevzdána na recepci při odjezdu nejpozději do 11 hodin.

 

Persons using accommodation facility for long-term stay (30 days and more) are obliged to announce their time of departure on the day of departure in advance for the room to be inspected and the equipment taken over. The entrance card must be handed in at reception no later than at 11 am on the day of departure.

 

15.
Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2021.

 

These House Rules shall enter into force on 1.4.2021.

 

 

Check availability